Startsida
Om Facklan 7
Felanmälan
Information till mäklare
För dig som är nyinflyttad
Policys och riktlinjer
Trapphusdörrar
Att bo facklan 7
Balkongmöbler
Reparation och renovering
Gemensamma utrymmen
Andrahandsuthyrning
Sophantering
TV/Bredband
Försäkringsvillkor
Säkerhet
Sök
Logga in

Reparation och renovering

Reparations- och renoveringsarbete som medför förändringar i fastighetens stomme (bärande väggar*), befintlig plan, elektriska system, värmesystem, ventilation etc. måste anmälas till styrelsen. Styrelsen måste ge sitt tillstånd innan arbetet påbörjas. Hör av dig till styrelsen innan du sätter igång med en renovering för att diskutera igenom det hela, så är både du och föreningen införstådda med reglerna.

För att installera dusch krävs en bygganmälan hos stadsbyggnadskontoret. Kopia av detta måste lämnas till styrelsen före byggstart.

Vid byte av ytterdörr har föreningen lösningen att det är lägenhetsinnehavaren själv som bekostar det. Samtidigt är det viktigt att trapphuset har ett enhetligt uttryck. Därför vill styrelsen kontaktas vid val av dörrtyp och installation av den som ska byta dörr. Föreningen är ansvarig för väggar i trapphus och ytterdörrens utsida varpå det ligger i medlemmarnas intresse att det blir rätt utfört och enhetligt i trapphuset.

Många lägenheter i föreningen har balkonger. Det går bra att:

  • Lägga trall på balkonggolvet.
  • Hänga blomlådor på balkongräcket – men de får inte hänga utanför balkongen.
  • Dra ut el på balkongen under förutsättning att det görs av behörig person (måste skyddsjordas).

Kabelgenomföringar får dock inte göras genom vägg – ska göras i fönsterkarm.

Du får inte:
• Borra hål/spika/skruva i fasaden eller balkongskärmen.
• Borra hål/spika/skruva i balkongplatta, varken på ovan-, eller undersidan. 
• Använda balkongen för att permanent förvara föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

Markiser får bara sättas upp in mot gården. Vidare måste sådana alltid sättas upp av auktoriserade hantverkare.

Regler för renovering:

  1. Arbete ska utföras av auktoriserade hantverkare
  2. Bygganmälan måste skickas till stadsbyggnadskontoret om ombyggnaden berör rör, avlopp och ventilation, om en bärande konstruktionen ska ändras, om en planlösning avsevärt påverkas, om eldstäder och rökkanaler påverkas
  3. Svar på bygganmälan ska delges styrelsen innan ombyggnad sker
  4. Behövs ingen bygganmälan ska ritningar av ombyggnaden delges styrelsen
  5. Efter genomförd renovering ska lägenhets besiktigas av besiktningsman. Besiktningsprotokollet ska delges styrelsen så att detta kan sparas i lägenhetsarkivet.

*Det innebär att om bostadsrättshavaren ska göra ett ingrepp i en vägg, måste någon sakkunnig (byggnadsingenjör) avgöra om väggen är bärande eller inte.

Om skada uppstått ersätts detta av lägenhetsinnehavaren.

Uppdaterat 2014-02-01
Du kan alltid kontakta styrelsen på facklan7@gmail.com
Provided by Webforum